Recent werk

In de afgelopen jaren heb ik vele uiteenlopende projecten uitgevoerd. Van analyse tot advisering, van primaire sector tot retail, van plantaardige sectoren als de glastuinbouw tot dierlijke sectoren als zuivel en vlees en van kleinschalige initiatieven tot internationale bedrijven. Hieronder een selectie van recent werk. Neem gerust contact met mij op als je vragen hebt over mijn werkzaamheden of benieuwd bent wat ik voor jou kan betekenen.

De Nederlandse vereniging voor de diervoederindustrie (Nevedi) zet zich in voor verduurzaming van de veevoederproductie. Speerpunten daarin zijn duurzame sourcing van grondstoffen en het verschaffen van inzicht in de duurzaamheidsprestatie van veevoederproductie. Kool Planet ondersteunt Nevedi in het proces om te komen tot bruikbaar inzicht in de duurzaamheidsprestatie van veevoederproductie. Aandachtspunten zijn het aansluiten op internationale ontwikkelingen in methodiek en data en aansluiten bij de vraag naar duurzaamheidsinformatie vanuit afnemende ketenpartijen.

Ikwileerlijkezuivel.nl is een startup die streeft naar een eerlijke prijs van de zuivel voor de boer én een duurzame productie. Dit wordt gerealiseerd door regionaal te produceren en de keten en het productieproces in te korten. Kool Planet ondersteunt ikwileeerlijkezuivel.nl door mee te denken en vorm te geven aan de verduurzaming van de melkproductie op de boerderij, middels het ‘contract for change’ . Momenteel wordt hard gewerkt aan het opzetten van dit project, later zullen we hier meer over kunnen vertellen.

“Wat mij aanspreekt in Ikwileerlijkezuivel.nl is dat er gewerkt wordt vanuit de verbinding tussen boer en consument én tegelijkertijd vanuit de verbinding tussen boer en natuur. Een hele mooie uitdaging om samen met Ikwileerlijkezuivel.nl de verduurzaming op de boerderij vorm te geven.”

De GFLI (Global Feed LCA Institute) is een internationale organisatie binnen de diervoedersector die LCA data en tools ontwikkelt ter ondersteuning van eenduidige milieuanalyses van diervoeders. Een belangrijk element  is de GFLI database , waarin voor de wereldwijd meest gebruikte diervoedergrondstoffen, de volledige milieu-impact is uiteengezet. Binnen de GFLI biedt Kool Planet advies en inhoudelijke support met betrekking tot de ontwikkeling van data en tools. Daarnaast is Kool Planet inzetbaar voor verifactie van studies en data die als input dienen voor de GFLI database.

“Ik zie het als een uitdaging en voorrecht dat ik mijn bijdrage kan leveren aan GFLI, dat mondiaal toonaangevend is in het transparant maken van de milieufootprint van veevoeding”

Feedvalid produceert ingrediënten voor diervoeders vanuit reststromen die vrijkomen bij de productie van humaan voedsel, waarmee zij een belangrijke schakel vormen in circulaire landbouw. Feedvalid zet zich in voor een lage milieu footprint van veevoeding en wil transparant zijn over de CO2 en milieu footprint van de producten die zij levert. Bij het inzichtelijk maken van de milieu footprint sluit Feedvalid aan bij de werkwijze van het in de diervoedersector toonaangevende GFLI (zie hierboven). Kool Planet ondersteunt Feedvalid bij de analyse van de milieu footprint van veevoedergrondstoffen als onderdeel van de Branded data pilot van GFLI. Het doel van deze Branded data pilot is om merkproducten van een specifiek bedrijf op te nemen in de GFLI database.

“ Wat mij aanspreekt aan Feedvalid is dat zij circulaire landbouw DOEN, in plaats van er alleen maar over te praten. Om Feedvalid te ondersteunen in hun duurzame ambities sluit dan ook helemaal aan bij mijn eigen (duurzame) missie.”

Binnen Vallei Varken werken Gerald, Frank en Nico samen om hoogwaardig en duurzaam varkensvlees te produceren, zij zetten zich in voor een transparante en maatschappelijk verantwoorde productie. Kool Planet bepaalt de CO2 footprint voor Vallei Varken waarmee de veehouders inzicht krijgen waar ze staan en waar verdere reductiemogelijkheden liggen.

“Juist in deze moeilijke tijd voor de landbouw is het inspirerend om te zien dat Gerald, Frank en Nico zo positief en vooruitstrevend werken aan verantwoord voedsel. Met het transparant maken van de CO2 footprint draag ik graag mijn steentje bij aan het duurzame varkensvlees van Vallei Varken”  

Kool Planet werkt regelmatig samen of in opdracht van Blonk Consultants aan uiteenlopende projecten. Kool Planet vervult dan vaak de rol om de praktijk van alledag waar ondernemers en bedrijven mee te maken hebben, te verbinden met de wetenschap van duurzaamheidsanalyses en LCA’s.

Impact Buying faciliteert de verzameling van betrouwbare data over herkomst,  voedselveiligheid en duurzaamheid in de supply chain voor met name retailers. Kool Planet werkt samen met Impact Buying om de juiste duurzaamheidsdata te verzamelen en deze op de goede wijze te verwerken om zodoende te komen tot bruikbare inzichten voor de klant.

De Kringloopwijzer wordt door vrijwel alle Nederlandse melkveehouders gebruikt om de milieuimpact van melkproductie op hun bedrijf inzichtelijk te maken. In opdracht van ZuivelNL en Wageningen University and Research (eigenaar/ontwikkelaar) heeft Kool Planet het onderdeel broeikasgasemissies getoetst aan de criteria van de PEFCR Dairy. De PEFCR Dairy (Product Environmental Footprint Category Rules) is de Europese richtlijn voor bepaling van de milieufootprint van zuivelproducten opgesteld door de Europese zuivelsector in samenwerking met de Europese Commissie. Bij de toetsing is in beeld gebracht  in hoeverre de KringloopWijzer voldoet, wat de afwijkingen zijn en welke stappen nodig zijn om op de afwijkende punten wel conform de PEFCR Dairy te werken. Het resultaat van deze toetsing wordt door ZuivelNL en WUR gebruikt om te bepalen hoe de KringloopWijzer verder ontwikkeld zal worden.

Link naar het rapport
Link naar het persbericht

Kool Planet heeft SMK ondersteund in de ontwikkeling van criteria voor broeikasgasemissies in de certificeringsschema’s On the way to Planet Proof voor kasteelten (groenten- en sierteelt) en Groen Label Kas. Voorheen lag de focus van de criteria vooral op energie en in dit traject is dat verbreed naar de emissie van broeikasgassen en de klimaatimpact. Deze ontwikkeling was een samenwerking tussen stakeholders uit praktijk, onderzoek en overheid. In dit proces bracht ik  inhoudelijke expertise mbt klimaatemissies in de tuinbouw in en heb ik bijgedragen aan het gezamenlijke proces om te komen tot werkbare criteria.

Bij het uitbroeden van eieren komen naast de jonge leghennen, die in de legkippenhouderij worden ingezet, ook hanen ter wereld. Van oudsher worden deze haantjes geëuthanaseerd maar vanwege dierwelzijnsoverwegingen zijn er steeds meer keteninitiatieven om deze hanen af te mesten voor het vlees. Het afmesten van die haantjes is echter inefficiënt én kostbaar omdat er relatief veel voer nodig is voor weinig en ook nog eens laagwaardig vlees, waarmee het milieutechnisch alleen nadelen kent. In Ovo biedt een techniek waarmee broedeieren met haantjes in een vroeg stadium kunnen worden uitgeselecteerd waarmee voorkomen wordt dat haantjes óf geëuthanaseerd worden óf worden ingezet voor inferieure vleesproductie. Kool Planet heeft in dit project het milieuvoordeel becijfert als broedeieren met de In Ovo techniek worden uitgeselecteerd ten opzichte van het afmesten van de haantjes.

“Dit is een mooi voorbeeld hoe we met innovatieve technieken stappen kunnen zetten in het verduurzamen van onze voedselketen en ben dan ook enthousiast dat ik daar mijn bijdrage aan heb kunnen leveren”

Barenbrug ontwikkelt en levert wereldwijd graszaad voor landbouw, recreatie en de particuliere markt. Voor Barenbrug is werken aan verduurzaming een belangrijke pijler en daarbinnen is klimaat en het reduceren van de broeikasgasemissies een speerpunt. Kool Planet heeft Barenbrug geadviseerd over de strategie en werkwijze om de carbon footprint inzichtelijk te maken en daarmee de basis te leggen voor reducties.

Samenwerken?

Samen werken?

Samen een bak koffie drinken? Dat lijkt mij een goed plan. Stuur mij gerust een mailtje of neem contact met mij op via de contactpagina. Hoe drink je de koffie?

Contact opnemen
Stuur een mailtje